رشدفردی
یک فرایند همیشگی بوده
و در فرایند یاد میگیرید توانایی ها و قابلیتهای خود را
بهبود بخشیده و در هر لحظه از زندگی
سرمایه گذاری روی خودتان را شروع نمایید،
برنامه ریزی نموده،
تا بتوانید بهترین نسخه خودتان شده و هر روز نسبت به قبل بهتر شوید.البته این به این معنی نیست که هیچگونه مانعی در راه زندگی شما وجود نداشته بلکه مشکلات همیشه هستند و شما برای آنها امادگی داشته و همه آنها را پشت سر میگذارید.
رشد فردی یعنی در زندگی برای خودمان ارزشهای معنوی داشتن،  یعنی دارای یک رسالت و ماموریت بودن و آن را در زندگی جاری ساختن، یعنی شناسایی توانمندیهای خود و استفاده از آنها و در یک کلام اخلاقی زیستن که معنای جامعی ازرشد فردی را در خود همراه دارد.

مفهوم خواستن توانستن است – باورتوانستن را صرف کنیم

/
مفهوم خواستن توانستن است – باور فعل توانستن را صرف کنیم (برای توا…