عشق و روابط-نفوذ در دیگران
قدرت نفوذ در دلها و قلب دیگران حس خوبی ایجاد می کند
که آرامش بخش است .بنابراین راه های نفوذ در دل دیگران و اصول دوستیابیرا طبق آنچه
در این بخش از بیلیونری  گفته شده است بشناسید
تا با دانستن آنها در هر محیط و گروهی که قرار می گیرید بتوانید رابطه ای موفق و موثر برقرار کنید.
برای این که بتوانید در دلهای دیگران نفوذ کنید
و بین همه محبوب باشیدبه علایق آن ها توجه نشان دهیدو کاری کنید که خود را برتر از شما بدانند.

تغیر دادن دیگران

آیا ما قادر به تغییر دیگران هستیم؟

/
آیا تضمینی برای تغییر دیگران وجود دارد؟ وقتی رفتار و حرف های…

ارتباط با حسودها وکنترل انها (چگونه حسودها را بشناسیم و مدیریت کنیم)

/
حسودها حسودها سعی می کنند ارزشمند بودن شما را زیر سؤال ببرند …