چگونه سریع تر از انچه تصور میکنید به انچه میخواهید برسید ؟

رسیدن به اهداف / موفقیت، همان  است و بقیه چیزها توضیحات اند.

این مسئله کشف بزرگ بشر در طول تاریخ بوده است.
زندگی شما تنها زمانی یک
زندگی عالی خواهد شد که به وضوح مشخص کنید چه می خواهید، برای رسیدن به
آن برنامه ریزی کنید و هر روز برای رسیدن به هدف خود تالش کنید.

رسیدن به اهداف
دلیل اصلی شکست این است که مردم برای برنامه ریزی هایی که جواب نمی دهد،
برنامه ریزی جایگزین ایجاد نمی کنند.

ناپلئول هیل
سه نقطه عطف در زندگی من این ها بودند: اول، فهمیدم
که من مسئول زندگی ام و هر آنچه که برای من اتفاق
می افتد هستم.
یاد گرفتم که این زندگی، تمرین برای
چیز دیگری نیست بلکه این زندگی خود واقعیت است.
در هر مطالعه ای از افراد موفق، به نظر می آید که قبول
مسئولیت شخصی نقطه ی شروع بوده است. قبل از آن، هیچ اتفاقی نمی افتد. بعد ازاین که مسئولیت کامل زندگی خود را قبول کنید، کل زندگی تان شروع به تغییر می
کند.

نقطه ی عطف دوم برای من، که زمانی اتفاق افتاد که 24 سالم بود، کشف مفهوم
اهداف بود.
بدون این که واقعا بدانم داشتم چه کار می کردم، نشستم و یک لیست 10
موردی از چیزهایی را که می خواستم در آینده ی نزدیک به انجام برسانم نوشتم.
اما
بالفاصله لیست را گم کردم. اما 10 روز بعد، کل زندگی من تغییر کرده بود. تقریبا هر
هدفی در لیست را کامل یا تا قسمتی به دست آورده بودم.

نقطه ی عطف سوم در زندگی من،
زمانی بود که کشف کردم »یک شخص می تواند
هر چیزی که نیاز دارد یاد بگیرد
تا به هر هدفی که برای خود گذاشته است برسد«.
هیچ کس باهوشتر از شما نیست و هیچ کس بهتر از شما نیست.
تمامی مهارتهای
کسب و کار، مهارتهای فروش و مهارت های کسب درآمد قابل یادگیری اند. هر کسی
که الان در زمینه ای عالی است،
زمانی در آن زمینه ضعیف بوده است. افراد سرشناس
در هر زمینه ای، زمانی اصال در آن زمینه کار نمی کرده اند و حتی نمی دانستند که
آن رشته وجود دارد!
و کاری که صدها و هزاران شخص دیگر انجام داده اند، شما هم
می توانید انجام دهید.

فرایند تعیین هدف
رسیدن به اهداف
1-تصمیم بگیرید که دقیقا در هر حوزه ای از زندگی چه می خواهید.

با ایدآل سازی شروع کنید. تصور کنید
که هیچ محدودیتی در آن چه می توانید باشید،
آنچه می توانید داشته باشید،
یا آنچه می توانید انجام دهید، ندارید. تصور کنید که
تمامی زمان و پول، دوستان و ارتباطات، تمامی تحصیالت و تجربه ای که برای رسیدن
به هر هدفی که برای خود می گذارید نیاز دارید را در دست دارید.

تصور کنید که می توانید یک چوب جادویی را تکان بدهید و زندگی تان در هر چهار
حوزه ی زندگی کامل می شود.
اگر زندگی تان در هر حوزه ای کامل شود، چه شکلی
خواهد بود؟

-درآمد –
چقدر پول می خواهید امسال، سال بعد، و پنج سال بعد در آورید؟
-خانواده –
چه نوع روش زندگی می خواهید برای خود و خانواده ی خود ایجاد کنید؟
-سالمتی –
سالمتی تان وقتی کامل باشد، چقدر با االن فرق دارد؟
-ذخیره مالی –
چقدر می خواهید در طول عمر کاری تان پس انداز کنید؟
سه روش طالیی –
در کمتر از 01 ثانیه، سه هدف که مهمترین اهدافتان در زندگی
هستند، همین االن، سریع بنویسید.
هر آنچه در این لیست بنویسید، احتماال تصویر دقیقی از آنچه واقعا در زندگی تان می
خواهید است.

2-اهدافتان را بنویسید

اهدافتان باید نوشته شوند. باید واضح، مشخص، با جزئیات و قابل اندازه گیری باشند.
باید اهدافتان را طوری بنویسید
که انگار می خواهید آن را برای تولید در کارخانه ای
در دوردست بفرستید.
توصیفتان را واضح و از هر نقطه نظری با جزئیات مکتوب نمایید.
تنها 0 %افراد بزرگسال اهداف نوشته شده دارند. این ها افرادی اند که بقیه مردم
برایشان کار می کنند.

3-موعد تعیین کنید

ضمیر ناخودآگاهتان از موعدها به عنوان “سیستم اجبار” برای به حرکت درآوردن
شما، به صورت آگاه و ناخودآگاه برای رسیدن به هدفتان در زمانش استفاده می کند.
اگر هدفتان به اندازه کافی بزرگ است
، موعد های کوتاه مدت تر تعیین کنید. اگر می
خواهید به آزادی مالی برسید،
ممکن است هدفی 10 یا 20 ساله بگذارید و سپس آن را
به صورت یک سال یک سال تقسیم کنید، تا دقیقا بدانید هر ساله چقدر باید پس
انداز یا سرمایه گذاری کنید.
اگر به دالیلی تا زمان موعد به هدفتان نرسیدید، موعد دیگری تعیین کنید. هیچ هدف
غیر معقولی وجود ندارد، بلکه این موعدها هستند که می توانند غیر معقول باشند

4 -موانعی که باید بر آن ها غلبه کنید تابه هدفتان برسید را شناسایی کنید.

تئوری محدودیت ها – همیشه یک عامل
محدود کننده وجود دارد که سرعت رسیدن
شما به هدفتان را مشخص می کند. این عامل برای شما چیست؟
قانون 80/20 در مورد محدودیت ها صادق است. کل 80 %دلایلی  که شما را از رسیدن
به اهدافتان باز می دارند، در درون شما هستند. این دالیل، فقدان مهارت، یک کیفیت
یا دانش هستند. تنها 20 %دالیلی که شما به هدفتان نمی رسید، در بیرون از شما
قرار دارند. همیشه از خودتان شروع کنید.

5 -دانش، اطالعات و مهارت هایی را که  نیازداریدتاهدفتانبرسیدرا
شناسایی کنید.

بزرگترین اکتشاف: ضعیف ترین مهارت کلیدی شما
، سقف درآمد و موفقیت شما را
مشخص می کند. می توانید با کارکردن روی مهارتی که شما را عقب نگه می دارد،
پیشرفت بیش تری داشته باشید تا مهارت های دیگر.
سوال کلیدی: کدام مهارت است
که اگر به نحوی بسیار عالی انجام شود، شما بزرگترین
تاثیر مثبت را روی زندگی تان می گذارد؟
کدام مهارت است که اگر آن را ایجاد کنید و مرتب توسعه دهید و به نحو عالی انجام
دهید، به شما بیشترین کمک را می کند
تا به مهم ترین هدفتان برسید؟ آن مهارت
هرچه هست، بنویسیدش، برایش برنامه ریزی کنید و هر روز روی آن کار کنید.

6 -افرادی که کمک و همکاریشان را نیاز دارید تا به اهدافتان برسید را شناسایی کنید

یک لیست از هر شخصی در زندگی تان که باید با او یا اطراف او کار کنید تا به هدفتان
برسید تهیه کنید. با اعضای خانواده تان شروع کنید، که همکاری و حمایتشان را نیاز
خواهید داشت.
رئیس، همکاران و زیردستان را در لیست بنویسید و به خصوص،
مشتریانی که حمایتشان را برای فروش محصول یا خدمتتان به مقدار کافی نیاز دارید
تا آن مقدار پولی را که می خواهید به دست بیاورید.

زمانی که افراد کلیدی که به کمکشان نیاز دارید
را شناسایی کردید، از خودتان این
سوال را بپرسید: برای آن ها چه سودی در این کار هست؟ بخشنده باشید تا این که
بخواهید از کسی چیزی بگیرید.
برای دست یابی به اهداف بزرگتان باید کمک و حمایت افراد زیادی را داشته باشید.

یک فرد کلیدی و مهم در یک زمان و مکان در زندگی تان تفاوت اصلی را ایجاد می
کند. موفق ترین افراد آن هایی هستند
که بزرگ ترین شبکه از افرادی که می توانند
به آن ها کمک کنند و از آن ها کمک بگیرند را می سازند و نگه می دارند.

7 -یک لیست از هر چه که برای رسیدن به اهداف باید داشته باشید، تهیه
کنید

موانعی که باید از آن ها عبور کنید را ترکیبرسیدن به اهداف - چک لیست
کنید، دانش و مهارت هایی که باید به دست
آورید، و افرادی که همکاریشان را نیاز دارید.

هر گام مورد نیازی که فکر می کنید باید
دنبال کنید تا در نهایت به هدفتان برسید.
همان طور که به موارد جدید فکر می کنید، آن ها را به لیستتان اضافه کنید تا
لیستتان کامل شود.

زمانی که تمامی چیزهایی که برای رسیدن به اهدافتان نیاز دارید را لیست می کنید،
خواهید دید که هدفتان بسیار دست یافتنی تر از آنچه است که فکر می کردید. سفر
هزار کیلومتری از قدم اول شروع می شود! می توانید بزرگترین دیوار جهان را با هر
دفعه گذاشتن یک آجر بسازید.

8 -لیست خود را تبدیل به یک طرح کنید. این لیست را می توانید با مرتب
کردن گام هایی که شناسایی کرده اید به لحاظ سلسله مراتب و اولویت
سامان دهید.

سلسله مراتب: چه کاری را قبل از کار دیگری باید انجام دهید؟ و به چه ترتیبی؟
اولویت: چه کاری مهم تر و چه کاری کم اهمیت تر است؟

9-برنامه ریزی کنید. لیست خود را به مجموعه ای از گام هایی که از ابتدا تا زمان رسیدن به هدفتان باید بردارید تبدیل کنید.

زمانی که یک هدف و یک برنامه دارید، احتمال رسیدن به اهدافتان را 10 برابر، یا
همان 1000 %افزایش می دهید.
هر روز، هر هفته و هر ماه را از قبل برنامه ریزی
کنید.
-برای هر ماه درابتدای آن ماه برنامه ریزی کنید.
-برای هر هفته از آخر هفته قبلش برنامه ریزی
کنید.
-برای هر روز از عصر قبلش برنامه ریزی کنید.
در زمان برنامه ریزی، هر چه دقیق تر و با جزئیات تر عمل کنید، کارهای بیشتری را
در زمان کمتر انجام خواهید داد

1-مهم ترین و کلیدی تری کارتان برای هر روز را مشخص کنید.

از خودتان این سوال را بپرسید:
اگر می توانستم فقط یکی از کارهای این لیست را
انجام دهم، کدام یکی از همه مهمتر بود؟ جوابتان به این سوال هرچه بود، در کنارش
یک شماره 0 بگذارید.
سپس از خودتان بپرسید:
اگر غیر از این یکی، یک کار دیگر هم می توانستم انجام
دهم، با انجام کدام یکی، ارزشمندترین استفاده از زمان خود را داشتم؟ کنار این
فعالیت شماره 4 بگذارید.
به پرسیدن این سوال ادامه دهید. مفید ترین استفاده از زمان را با انجام کدام فعالیت
می توانم داشته باشم؟
تا زمانی که 7 فعالیت برتر خود را بر اساس اولویت به دست آورید.
سوال دیگری که می توانید بپرسید این است:
اگر می توانستم فقط یک کار را در تمام
طول روز انجام دهم، کدام فعالیت بیشترین ارزش را به کارم و اهدافم خواهد افزود؟
توجه و تمرکز کلید های موفقیت هستند.
توجه یعنی این که بدانید دقیقا بدانید می
خواهید چه کاری انجام دهید و تمرکز نیازمند این است که خود را وقف تنها انجام
کارهایی کنید که شما را به سمت هدفتان می برند.

1-عادت خود فرمانی را در خود ایجاد کنید

زمانی که مهم ترین کار خود را مشخص کردید، تصمیم بگیرید که مصمم روی آن
یک کار تمرکز کنید تا زمانی که 100 %کامل انجام شود.
توانایی شما برای انتخاب مهم ترین کار و مصمم بودن برای انجام آن،
بدون انحراف
مسیر یا حواس پرتی، کیفیت و میزان خروجی بهره وری تان را دو برابر یا سه برابر
می کند.
تمرکز روی یک کار و انجام آن از مهم ترین تکنیک های مدیریت زمان است. این
یعنی این که زمانی که کاری را شروع می کنید
، از تمامی حواس پرتی ها خود را دور
می کنید و تا زمانی که آن کار انجام شود، به آن ادامه می دهید.
زمانی که عادت
کامل کردن کارها را به دست آوردید، دو، سه یا پنج برابر دیگر مردم درآمد خواهید
داشت

11- اهدافتان را تجسم کنید 

تصاویر واضح، شفاف، مهیج و با احساسی از اهدافتان ایجاد کنید به صورتی که انگار
از قبل واقعیت داشته اند.
اهدافتان را طوری ببینید
که انگار از قبلرسیدن به اهداف -تجسم اهداف
به دستشان آورده اید.
خودتان را در حال
لذت بردن از رسیدن به آن هدف ببینید.
اگر اتومبیل است، خودتان را در حال رانندگی با آن ببینید. اگر سفر تفریحی است،
خودتان را در میانه آن سفر ببینید.
اگر یک خانه زیباست که می خواهید، خودتان را
در حال زندگی در آن خانه زیبا ببینید.در تجسم خود، لحظاتی را برای ایجاد احساساتی که همراه رسیدن موفق به هدفتان
است بگذارید.

یک تصویر ذهنی همراه با یک احساس اثر گسترده ای بر ذهن ناخودآگاه
و فراآگاه دارد.
تجسم شاید قویترین قوه ی فکری است که در دسترستان قرار دارد تا بتوانید سریع
تر از آنچه فکر می کنید به اهدافتان برسید.
زمانی که از ترکیبی از اهداف واضح، تجسم و احساس سازی استفاده کنید،
ذهن
فراآگاه خود را فعال می کنید. بدین ترتیب ذهن فراآگاهتان هر مشکلی که در مسیر
شما برای رسیدن به اهدافتان قرار دارد را حذف می کند.
ذهن فراآگاه شما قانون
جذب را فعال می کن و شروع به جذب افراد، شرایط، ایده ها و منابعی می کند که به
شما کمک خواهد کرد تا سریع تر به اهدافتان برسید.

3-تمرین هدف گذاری برای رسیدن به اهداف

یک برگه کاغذ سفید جدا کنید و کلمه ی »اهداف« را در باالی صفحه همراه با تاریخ
امروز بنویسید. خودتان را مصمم کنید که حداقل 01 هدف که می خواهید در سال
بعد یا در آینده انجام دهید.

هر هدف را با کلمه ی »من« شروع کنید. تنها شما هستید که می توانید از کلمه ی
»من« برای خودتان استفاده کنید. بعد از »من« یک فعل را استفاده کنید که از طرف
ذهن خودآگاهتان به عنوان دستوری به ذهن ناخودآگاهتان عمل کند.

اهدافتان را به صورت زمان حال بیان کنید، به صورتی که انگار از قبل به آن ها رسیده
اید. اگر هدفتان به دست آوردن مقدار خاصی پول در یک سال خاص است، می گویید،
»من این مقدار پول را تا پایان این سال به دست می آورم«.

اگر هدفتان گرفتن یک ماشین جدید است، می گویید، »من فالن ماشین را تا قبل از
فالن تاریخ می رانم«.

در آخر، زمانی که اهدافتان را نوشتید، همیشه آن ها را به صورت مثبت بنویسید.
به
جای گفتن »من سیگار را ترک خواهم کرد«، بگویید »من یک غیر سیگاری هستم«.
همیشه اهدافتان را طوری بیان کنید که انگار واقعا به آن ها رسیده اید.
این کار باعث
فعال شدن ذهن ناخودآگاه و فراآگاهتان می شود تا واقیعتتان را گسترش دهند تا با
دستورات درونی تان همگام شود

4-در موردرسیدن به هدف مشخص اصلی تان تصمیم بگیرید

زمانی که لیست 10 هدفتان را نوشتید، از خودتان این سوال را بپرسید: »اگر می
توانستید یک چوب جادویی را حرکت دهید
و هر کدام از اهدافی که دارید را در 24
ساعت آینده به دست آورید، کدام یک مثبت ترین اثر را بر زندگی تان خواهد داشت؟
«
جوابتان به این سوال هرچه باشد، دورش یک خط بکشید. سپس آن هدف را به بالای
آن کاغذ منتقل کنید.

همیشه اهدافتان را به
گونه ای بیان کنید که
انگار از قبل واقعیت پیدا
کرده، انگار از قبل به آن
ها رسیده اید

 • 1 .آن را واضح و با جزئیات بنویسید.
  2 .برای هدفتان زمان موعد تعیین کنید.3 .موانعی که باید از آن ها عبور کنید تا به
  هدفتان برسید، چه درونی و چه بیرونی را
  شناسایی کنید و بدانید که کدامشان مهم تر
  است.4 .دانش و مهارت هایی که باید به دست آورید
  تا به هدفتان برسید را شناسایی کنید و بدانید
  مهم ترین مهارتی که باید در آن به حد عالی برسید کدام است.5 .افرادی که به کمک و همکاری شان نیاز خواهید داشت را شناسایی کنید و فکر
  کنید که چرا لیاقت کمک آن ها را دارید.

  6 .لیستی از همه ی کارهایی که باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.
  همان طور که کارهای جدید به ذهنتان می رسد، آن ها را به لیست اضافه نمایید.

  7 .لیستتان را بر اساس ترتیب و اولویت، آنچه که باید اول انجام دهید، و آنچه از همه
  مهم تر است، مرتب کنید.

  8.با مرتب کردن لیستتان به صورت مجموعه ای از گام ها از ابتدا تا انتها برنامه
  ریزی کنید،
  و سپس مصمم شوید، که هر روز در جهت برنامه ریزی خود قدم بردارید.

  9 .هدفتان را به شکل فعالیت هایی که باید انجام دهید، به صورت روزانه، هفتگی و
  ماهانه از قبل برنامه ریزی کنید.

  10.لیستتان را اولویت بندی کنید و مهم ترین کاری را باید هر روز انجام دهید تا
  سریع تر به هدفتان برسید را شناسایی کنید.

 •  سخن اخر

 • از قبل مصمم باشید که مهم نیست چه اتفاقی
  می افتد، شما جا نخواهید زد. پافشاری، خود
  فرمانی در عمل است. هر بار که پافشاری می
  کنید و بر شکست ها و دلسردی های غیر قابل
  اجتناب چیره می شوید، قوی تر و بهتر می
  شوید.
 • شخصیت قوی تر و عمیق تری پیدا می کنید. با این کار، خود باوری و اعتماد
  به نفس خود را افزایش می دهید.
  هدفتان در نهایت »غیر قابل توقف« می شود.
  تصمیم بگیرید واقعا چه می خواهید، آن را بنویسید، برنامه ریزی کنید، و هر روز روی
  آن کار کنید. اگر این کار را بارها انجام دهید
  تا برایتان عادت شود، کارهایی که در
  چند هفته و ماه بعد انجام می دهید، بیشتر از کارهایی خواهد بود که بسیاری از مردم
  در طی چندین سال انجام می دهند. همین امروز شروع کنید
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *