من ایمان دارم که به اهدافم میرسم. الهی شکرت.
عالی بود .